OWS

Ogólne Warunki Sprzedaży Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego JK Miłosz Kiedrowski

 

 

I.          Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży.

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego JK Miłosz Kiedrowski (zwane dalej „OWS”) stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług lub innej umowy cywilnoprawnej zawieranej przez Miłosza Kiedrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy JK Miłosz Kiedrowski (zwanego dalej „JK”), jako sprzedawcę, usługodawcę lub wykonawcę.
 2. OWS podane są do wiadomości kontrahentów na stronie internetowej JK – www.jk.com.pl w sposób umożliwiający pobranie ich treści w postaci dokumentu PDF.
  Każdy kontrahent winien przed złożeniem zamówienia zapoznać się z udostępnionymi mu we wskazany powyżej sposób OWS.
 3. Kontrahentom, którzy po raz pierwszy składają JK zamówienie na towary lub usługi JK przesyła treść obowiązujących OWS drogą elektroniczną na wskazany przez nich
  adres e-mail. Jeśli kontrahent nie akceptuje OWS winien niezwłocznie poinformować JK o rezygnacji z zamówienia. Wynikająca z braku akceptacji OWS rezygnacja z zamówienia winna nastąpić w przeciągu 24 godzin od przesłania kontrahentowi pliku pdf z OWS lub linku do strony internetowej z treścią OWS, z tym, że termin ten odnosi się do korespondencji przesłanej kontrahentowi w dniach od poniedziałku do czwartku. Jeśli kontrahent otrzyma treść OWS w piątek lub sobotę wówczas może zrezygnować z zamówienia w terminie do najbliższego poniedziałku włącznie. Brak rezygnacji z zamówienia we wskazanych powyżej terminach liczonych od dnia otrzymania OWS oznacza zgodę na realizację zamówienia na warunkach określonych w OWS.
 4. Postanowienia pkt 3 nie dotyczą kontrahentów pozostających z JK w stałych stosunkach gospodarczych tj. kontrahentów, którzy złożyli więcej niż jedno zrealizowane przez JK zamówienie na warunkach określonych w OWS. Jednokrotne przyjęcie przez kontrahenta OWS oznacza akceptację ich stosowania przy realizacji wszystkich pozostałych zamówień, aż do czasu zmiany treści OWS lub odwołania ich stosowania.
 5. JK nie akceptuje obowiązujących u jego kontrahentów warunków realizacji umów o odmiennej od OWS treści. Zamówienie u JK towaru lub usługi oznacza, iż kontrahent JK przyjmuje w całości OWS uznając ich pierwszeństwo względem jego własnych warunków sprzedaży i realizacji usług
 6. JK dopuszcza zawieranie z kontrahentami w drodze negocjacji indywidualnych umów przewidujących odmienne postanowienia od tych wynikających z OWS. Odmienne od OWS rozwiązania umowne przyjęte w drodze negocjacji stron mają pierwszeństwo przed zapisami OWS, o ile mają formę pisemną.
 7.  Niniejsze OWS obowiązują od dnia 07.07.2023 r. do dnia odwołania.

II.          Zawarcie umowy i realizacja zamówień.

 1. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia przez JK złożonego przez kontrahenta zamówienia.
 2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej:
 3. Każde zamówienie winno określać przynajmniej:
  • a)        dane zamawiającego (imię nazwisko lub nazwę, adres oraz numer KRS i NIP),
  • b)        szczegółowe informacje o zamawianym towarze w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji tj. rodzaj towaru, ilość towaru oraz wszystkie jego parametry techniczne oczekiwane przez zamawiającego (parametry zamawianego towaru niewyspecyfikowane szczegółowo w zamówieniu nie wiążą JK podczas realizacji zamówienia); w przypadku braku informacji w tym zakresie JK wzywa kupującego do ich udzielenia w terminie 7 dni od chwili przekazania wiadomości z wezwaniem drogą mailową. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie uprawnia JK do wykonania zlecenia zgodnie ze swoją koncepcją,
  • c)        termin realizacji i miejsce, w jakie towar powinien zostać dostarczony,
  • d)        wskazanie ceny ofertowej netto zamawianego towaru (w ujęciu jednostkowym oraz łącznie) oraz oferty JK, z której cena ta wynika i osoby przesyłającej ofertę (osoby kontaktującej się z zamawiającym ze strony JK),
  • e)        oczekiwania zamawiającego w odniesieniu do transportu zamawianego towaru oraz wskazanie sposobu rozładunku w miejscu dostawy.
 4. Jeśli zamawiający wymaga, aby zamówiony towar został dostarczony do miejsca dostawy w konkretnym dniu i w konkretnych godzinach winien informację na ten temat umieścić w zamówieniu. Brak informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zwalnia JK z odpowiedzialności za realizację dostawy w terminie innym niż oczekiwany przez zamawiającego.
 5. Niewskazanie w zamówieniu szczególnych wymagań zamawiającego w zakresie jakości czy parametrów technicznych zamawianego towaru oznacza, iż zamawiający zamawia towar zgodny z następującymi normami:
  • a)      normą PN-EN ISO 13920 klasa D – w odniesieniu do tolerancji wymiarowych kontenerów / konstrukcji spawanych,
  • b)      normą PN-EN ISO 1461 – w odniesieniu do powłok cynkowych,
  • c)      normą ISO 12944-1-L, ISO 12944-2 C1, ISO 12944-4, ISO 12944-5 AK lub EP – w odniesieniu do powłok lakierniczych.
 6. Mieszczące się w granicach wskazanych w ust. 5 norm wady powierzchniowe konstrukcji spawanej (kontenera) takie, jak przełamania poprzeczne, falistość blachy i inne podobne wady o charakterze estetycznym nie mogą być podstawą do wnoszenia reklamacji.
 7. Jeśli zamówienie składa osoba nieujawniona we właściwym rejestrze, jako uprawniona do reprezentacji zamawiającego wówczas do zamówienia winna zostać dołączona kopia dokumentu upoważniającego tę osobę do działania w imieniu zamawiającego.
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez potwierdzenie zamówienia (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Brak reakcji JK na otrzymane zamówienie w terminie 7 dni od jego otrzymania oznacza, iż JK przyjął zamówienie i zostanie ono zrealizowane.
 9. W przypadku przyjęcia przez JK zamówienia z zastrzeżeniem zmian zamawiający związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile niezwłocznie po ich otrzymaniu tj. w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o zmianach, nie zrezygnuje ze złożonego zamówienia.
 10. Reklamy i inne ogłoszenia o towarach i usługach oferowanych przez JK mają charakter wyłącznie informacyjny. JK zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie katalogu oferowanych przez siebie towarów i usług. Jeżeli kontrahent zamierzał złożyć zamówienie ale nie zdążył przed zmianą asortymentu wówczas nie może domagać się od JK jakiegokolwiek odszkodowania w związku ze zmianą oferowanych przez JK towarów lub usług.
 11. JK ma prawo uzależnić realizację  zamówienia od udzielenia mu zabezpieczenia zapłaty obecnych lub przyszłych zobowiązań kontrahentów w  zaakceptowanej przez JK formie takiej, jak przykładowo  weksel in blanco, poręczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, hipoteka,  zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, uiszczenie płatności w części lub opłacenie jej z góry, blokada rachunku bankowego wraz z pełnomocnictwem. 

 

III.          Cena i warunki płatności.

 

 1. Ceny wynikające z doręczonych kontrahentom cenników są wiążące do dnia określonego w cenniku lub do dnia pisemnego powiadomienia kontrahentów przez JK o zmianie cennika.
 2. Wszelkie ceny wskazane w cenniku lub w ofercie JK, jak również ceny uzgodnione przez strony w drodze negocjacji są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w wymaganej prawem wysokości, chyba że wyraźnie pisemnie wskazano, iż są to ceny brutto, uwzględniające ten podatek.
 3. W przypadku, gdy w okresie od dnia złożenia zamówienia do uzgodnionego dnia jego realizacji nastąpi:
  • a)      wzrost o ponad 5 % ceny stali,  lub
  • b)      spadek o ponad 5 % kursu EUR do PLN, lub
  • c)      wzrost o ponad 5 % ceny energii elektrycznej, lub
  • d)      wzrost o ponad 3 % inflacji, lub
  • e)      wzrost o ponad 5 % innych niż wyżej wymienione kosztów produkcji (np. wzrost ceny paliwa, ceny farb, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę itp.),
  • wówczas zaistnienie jednej lub wielu z powyższych okoliczności powoduje automatycznie wzrost ceny zamówionego towaru proporcjonalnie do:
  • - wzrostu cen stali, energii elektrycznej lub innych kosztów produkcji,
  • - wzrostu inflacji, lub
  • - spadku kursu Euro do Złotego.
  • Taka zmiana warunków umowy nie wymaga odrębnej zgody kontrahenta.
 4. Nie dopuszcza się regulowania należności JK poprzez potrącenie wierzytelności przysługujących kontrahentowi wobec JK bez uprzedniej, pisemnej zgody JK.
 5. Kupujący staje się właścicielem dostarczonego mu towaru dopiero w momencie całkowitej zapłaty za ten towar (art. 589 kodeksu cywilnego), chyba, że strony dokonają odmiennych, pisemnych  ustaleń w tym przedmiocie. Przed zapłatą pełnej ceny zakupu towarów kupujący nie może dokonać odsprzedaży tych towarów innym podmiotom bez uprzedniej, pisemnej zgody JK. Z chwilą dokonania odsprzedaży zakupionych od JK towarów przed uiszczeniem JK pełnej zapłaty za te towary, kupujący przenosi na JK wierzytelność przysługującą mu od dalszego nabywcyz tytułu odsprzedaży.
 6. Zapłata za dostarczone przez JK towary oraz za wykonane przez JK usługi winna nastąpić w terminie uzgodnionym przez strony w indywidualnej umowie, a jeśli umowę zawarto w następstwie przyjęcia zamówienia - w terminie 14 dniod wystawienia przez JK faktury VAT.
 7. Zapłata za dostarczone przez JK towary oraz za wykonane przez JK usługi winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy JK wskazany w treści wystawionej przez JK faktury.
 8.  Dniem zapłaty przysługujących JK należności jest dzień uznania rachunku bankowego JK.
 9. Opóźnienie się kontrahenta z zapłatą wymagalnych wierzytelności JK uprawniaJK do dochodzenia od kontrahenta odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, a także dochodzenia na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki kontrahenta w dokonaniu płatności.
 10. Jeżeli złożone przez danego kontrahenta zamówienie realizowane jest częściamilub jeśli realizowanych jest dla niego kilka zamówień, dla których wystawianesą oddzielne faktury VAT wówczas niedokonanie w terminie zapłaty za towary lub usługi wyszczególnione w jednej z wystawionych przez JK faktur VAT skutkuje natychmiastową wymagalnością wierzytelności objętych pozostałymi fakturami, choćby określony w nich termin płatności jeszcze nie upłynął. Ponadto w takiej sytuacji JK jest także uprawniony do wstrzymania wszelkich dostaw na rzecz danego kontrahenta do czasu wpłacenia wymagalnych należności lub ustanowienia zabezpieczenia zaakceptowanego uprzednio przez JK.
 11. Wniesienie przez kontrahenta reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu płatności za dostarczone kontrahentowi towary lub wykonane na jego rzecz usługi.

 

IV.          Dostawa

 

 1. Termin dostawy towarów określa umowa. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany jeżeli:
  • a)      do jego upływu towary zostaną przekazane kupującemu lub wybranemu przez kupującego przewoźnikowi – w przypadku, gdy uzgodniono dostawę w sposób inny niż EXW Bysław według Incoterms 2010,
  • b)      do jego upływu JK zgłosi kupującemu gotowość towarów do wydania w zakładzie JK nawet jeśli do wydania towarów nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie kupującego (przy dostawie zgodnie z EXW Bysław wg Incoterms 2010).
 2. Jeśli nic innego nie wynika z umowy dostawa towarów następuje na warunkach EXW Bysław według Incoterms 2010. Jeśli strony uzgodniły dostawę na innych warunkach wówczas koszty ubezpieczenia i dostarczenia zamówionego towaru do wskazanegow zamówieniu miejsca dostawy zobowiązany jest pokryć zamawiający czy to we własnym zakresie zlecając transport wybranemu przez siebie przewoźnikowi czy też zwracając JK koszty wydatkowane na transport zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 3. Stosowne atesty i certyfikaty JK dołączy do towaru wówczas, gdy taki wymóg wynikał będzie z umowy lub zamówienia. 
 4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kupującego z chwilą wydania mu towaru w uzgodnionym miejscu dostawy.
 5. Wydanie towaru kupującemu potwierdza podpis pracownika lub zleceniobiorcy kupującego na dokumencie potwierdzającym wydanie towaru, za który uważa się dokument WZ lub CMR. Podpisanie jednego z ww. dokumentów bez zastrzeżeń jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności ilości i parametrów dostarczonych towarów z umową. Kupujący odpowiada za to, aby osoba dokonująca w jego imieniu odbioru towarów posiadała pisemne upoważnienie do dokonania odbioru udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji kupującego.
 6. Jeżeli strony uzgodniły odbiór towaru z zakładu JK a kupujący nie dokonał odbioru towaru w terminie wówczas JK po uprzednim pisemnym wezwaniu kontrahentado odbioru towaru w dodatkowym, co najmniej 7 dniowym terminie uprawniony będzie do:
  • a)      złożenia nieodebranego towaru do depozytu sądowego oraz obciążenia kupującego ceną towaru i kosztami złożenia towaru do depozytu sądowego,
  • b)      odstąpienia od umowy i sprzedaży nieodebranego towaru innemu kontrahentowi bez prawa do dochodzenia przez kupującego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu,
  • c)      obciążenia kupującego kosztami składowania nieodebranego towaru w kwocie 10 złotych za 1 dzień, liczonej za każdą tonę składowanego towaru.
 7. Nieodebranie zamówionego towaru w uzgodnionym miejscu jego dostawy  innym niż zakład JK w Bysławiu uprawnia JK do podjęcia działań, o których mowa w ust. 6 powyżej oraz dodatkowo do obciążenia kupującego kosztami transportu towaru.
 8. Dostarczenie zamówionego towaru z opóźnieniem nieprzekraczającym 7 dniw stosunku do uzgodnionego terminu nie stanowi naruszenia warunków umowy rodzącego po stronie kupującego jakichkolwiek roszczenia, chyba, że w przyjętym do realizacji zamówieniu kupujący wyraźnie określił, jako odpowiedni na dostawę konkretny dzień tygodnia.
 9. Jeśli nic innego nie wynika z treści umowy rozładunku towaru winien niezwłocznie dokonać kupujący, który odpowiada za szkodę wyrządzoną nieprawidłowym lub spóźnionym rozładunkiem. 
 10. Dokonując odbioru zamówionych towarów kupujący zobowiązany jest sprawdzić ich ilość oraz jakość. Wszelkie braki oraz widoczne uszkodzenia towaru winny być niezwłocznie zgłaszane JK oraz transportującemu towar przewoźnikowi, a także odnotowane w treści dokumentów potwierdzających dostawę (CMR, WZ itp.)
 11. pod rygorem utraty prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
 12. 11.         Różnice w wadze oraz objętości towaru nieprzekraczające +/- 5 % nie stanowią wad towaru.

 

V.          Odpowiedzialność JK i reklamacje.

 

 1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by wskazane w zamówieniu dane odnoszące siędo rodzaju oraz parametrów zamawianego towaru były precyzyjne oraz zgodne z jego potrzebami. JK nie ponosi odpowiedzialności jeśli właściwości wytworzonych przez niego  towarów nie odpowiadają założonym oczekiwaniom kupującego, choć towaryte spełniają wymagania określone w zamówieniu i umowie.
 2. Jeśli kupujący nie wskazał w zamówieniu, iż zastosowany do produkcji materiał ma być zgody z określoną normą wówczas JK dostarczy kupującemu towar o przeciętnej jakości handlowej. JK nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie określonych wymogów jakościowych, jeśli nie zostały one określne w umowie lub w zamówieniu.
 3. Odpowiedzialność JK z tytułu rękojmi jest wyłączona. Za wady dostarczonych kupującym towarów JK odpowiada wyłącznie na warunkach udzielonej przez siebie gwarancji, o której mowa w pkt 4 - 13 poniżej.
 4. JK udziela kupującemu gwarancji na zakupione towary przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania kupującemu, chyba, że co innego zostało uzgodnionena piśmie.
 5. Jeśli kupujący z przyczyn leżących po jego stronie nie odebrał zamówionego towaru w uzgodnionym terminie wówczas okres gwarancji na towar odebrany przez niegow późniejszym czasie rozpoczyna się z dniem kiedy zgodnie z warunkami umowy towar miał zostać wydany Kupującemu. W takim przypadku JK jest także zwolniony z odpowiedzialności za wady powstałe w towarze wskutek składowania go na otwartej przestrzeni.
 6. Gwarancją objęte są wyłącznie wady ukryte powstałe z przyczyn tkwiących pierwotnie w sprzedanym towarze, ujawnione i zgłoszone JK w okresie gwarancji.
 7. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek:
  • nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania towarów,
  • nieprawidłowego doboru towarów do warunków użytkowania,
  • nieprawidłowego montażu lub konserwacji towarów,
  • napraw lub ingerencji w towar przez Kupującego bądź osoby trzecie bez uprzedniej zgody JK lub niezgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez JK, jako gwaranta,
  • działania siły wyższej.
  • braku odpłatnego przeglądu okresowego wykonanego przez JK  po upływie 12 miesięcy 
  Instrukcja prawidłowego użytkowania oraz konserwacji towarów dostępna jest tutaj.
 8. Gwarancja nie obejmuje towarów, które  choćby w jakiejś części zostały wykonane z materiałów dostarczonych przez kupującego, bądź wg specyfikacji dostarczonej przez kupującego wobec której JK zgłosił jakiekolwiek zastrzeżenia 
 9. Objęte gwarancją wady towarów mogą być zgłaszane JK pisemnie lub mailowona następujące adresy poczty elektronicznej:
  • a)      dla dostaw na rynek niemiecki: mkarnecki@jk.com.pl lub ewierzchowska@jk.com.pl ,
  • b)      dla dostaw na rynek skandynawski: tkeszkowski@jk.com.pl lub mtopolinski@jk.com.pl ,
  • c)      dla dostaw na rynek polski i inne: bwaszkiewicz@jk.com.pl lub atajl@jk.com.pl
 10. Każda reklamacja winna określać numer zamówienia/umowy, rodzaj i ilość reklamowanego towaru, numer faktury VAT dokumentującej sprzedaż, opis wady oraz datę jej stwierdzenia. Do każdej reklamacji kontrahent winien załączyć nagranie / film prezentujący wadę lub zdjęcia reklamowanej wady. W przypadku zgłoszenia reklamacji nieuwzględniającej wymienionych powyżej koniecznych elementów JK nie przystąpi do rozpatrywania reklamacji do czasu dostarczenia mu brakujących danych.
 11. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia JK objętej gwarancją wady towarów terminie 48 godzin od jej wykrycia. JK może odmówić rozpatrzenia spóźnionego zgłoszenia reklamacyjnego.
 12. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą tam, gdzie znajdował będzie się dotknięty wadami towar, chyba, że strony poczynią w tym zakresie inne, pisemne uzgodnienia. Usunięcia objętej gwarancją wady może także dokonać samodzielnie kupujący jeśli JK uzna zgłoszoną mu reklamację za zasadną i wyrazi zgodę na naprawę towaru przez kupującego. W takim przypadku JK zwróci kupującemu koszty naprawy wadliwego towaru (w uzgodnionych kwotowo granicach) lub odpowiednio obniży cenę wadliwego towaru.
 13. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji koszty powstałe po stronie JK wskutek niezasadnej reklamacji zobowiązany będzie pokryć kupujący, w tym w szczególności koszty wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie, koszty dojazdu pracowników JK do miejsca postoju reklamowanego towaru czy koszty noclegów itp. 
 14. W przypadku uwzględnienia reklamacji kupującego JK może wedle własnego wyboru:
  • a)      naprawić na własny koszt wadliwy towar w terminie nie dłuższym niż:
   • 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia mu reklamacji – w przypadku naprawy wykonywanych w miejscu postoju wadliwego towaru,
   • 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia mu reklamacji – w przypadku naprawy wykonywanej w zakładzie JK,
  • b)      wymienić wadliwy towar na towar wolny od wad w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia JK reklamacji, albo
  • c)      obniżyć cenę towaru o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością towaru bez wady a wartością towaru z wadą.
 15. Gwarancja nie obejmuje korzyści utraconych przez kupującego w związku z wadami dostarczonych mu towarów. Odpowiedzialność JK z tytułu dostarczenia kupującemu wadliwych towarów ogranicza się do uiszczonej przez kupującego ceny za te towary. Dochodzenie od JK jakichkolwiek należności przewyższających cenę dotkniętych wadami towarów jest wykluczona.
 16. JK nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem działania siły wyższej. Siła wyższa oznacza wszelkie zdarzenia pozostające  poza kontrolą JK niezależnie od tego czy były one możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a których wystąpienie uniemożliwia JK wykonanie umowy zgodnie z jej warunkami, w szczególności klęski żywiołowe (powodzie, pożary, huragany, mrozy, wysokie temperatury, zachorowania wśród załogi itp.), strajki, działania wojenne, akty terroryzmu, brak dostępności surowców, epidemie, eksplozje, awarie, zakazy wprowadzone przez organy władzy itp. wydarzenia.
 17. O każdym przypadku wystąpienia siły wyższej JK niezwłocznie powiadomi kupującego informując go o wpływie zdarzenia stanowiącego siłę wyższą na termini warunki realizacji zawartej umowy.
 18. Opóźnienie się JK z wykonaniem zobowiązań umownych spowodowane działaniem siły wyższej nie rodzi po stronie kupującego żadnych roszczeń odszkodowawczych.
 19. Jeżeli działanie siły wyższej będzie trwało dłużej niż 3 miesiące każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do odszkodowania dla drugiej strony.

 

VI.          Prawa własności intelektualnej.

 

 1. JK jest wyłącznie uprawniony do korzystania z praw własności intelektualnej związanych z towarami znajdującymi się w ofercie JK (towarami wytworzonymi zgodnie z opracowanymi przez JK wzorami, projektami lub rysunkami). JK jest wyłącznie uprawniony do korzystania z projektów, wzorów, rysunków, zdjęć i innych materiałów będących nośnikami własności intelektualnej stworzonych przez pracowników oraz zleceniobiorców JK w ramach stosunku pracy lub na zlecenie JK.
 2. Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące JK kupujący niezwłocznie powiadomi o tym JK przekazując JK całą posiadaną przez siebie dokumentację i informacje dotyczące stwierdzonego przypadku naruszenia praw własności intelektualnej JK.
 3. Jeżeli określone towary zostaną przez JK wytworzone na podstawie projektów, wzorów lub rysunków przekazanych JK przez kupującego wówczas kupujący zobowiązany jest zabezpieczyć JK przed roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw własności intelektualnej.
 4. Jeśli przy zawarciu umowy lub w związku z zamówieniem JK otrzyma od kontrahenta niezbędne do wykonania umowy wzory, projekty lub rysunki wówczas oznacza to, iż udostępniający te materiały kontrahent jest uprawniony do korzystania z praw własności intelektualnej do ww. materiałów. JK nie ma obowiązku  sprawdzania, czy przedłożona mu wraz z zamówieniem dokumentacja (rysunki, szablony i wzory) narusza prawa chroniące własność intelektualną osób trzecich. Względem uprawnionych osób trzecich, których własność intelektualna zostanie w wyniku realizacji umowy naruszona lub zagrożona naruszeniem wyłączną odpowiedzialność ponosi udostępniający te materiały kontrahent. W przypadku, gdy jakakolwiek sobą trzecia wystąpi przeciwko JK z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw własności intelektualnej wskutek wykorzystania przez JK dostarczonych mu przez kontrahenta wzorów, projektów lub rysunków wówczas udostępniający te materiały kontrahent zwolni JK od tych roszczeń oraz zwróci JK wszelkie koszty poniesione w związkuz takimi roszczeniami.
 5. Jeśli przy zawarciu umowy lub w związku z zamówieniem JK otrzyma od kontrahenta niezbędne do wykonania umowy wzory, projekty lub rysunki wówczas oznacza to, iż kontrahent udzielił JK niewyłącznej, niezbywalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z przysługujących kontrahentowi praw własności intelektualnej (utworów, wynalazków, wzorów przemysłowych oraz użytkowych) w celu realizacji zamówień kontrahenta oraz niniejszej umowy. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostaje udzielona nieodpłatnie na okres obowiązywania niniejszej umowy oraz wykonania zobowiązań z niej wynikających.

 

VII.          Poufność.

 

 1. Kontrahent zobowiązany jest do  zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z prowadzoną przez JK działalnością (w szczególności informacji dotyczących organizacji, sytuacji finansowej, poziomu i struktury zatrudnienia, przysługujących JK praw, klienteli i rynków zbytu, źródeł zaopatrzenia, marż itp. informacji o wartości handlowej), które powziął w trakcie współpracy z JK niezależnie od charakteru tych informacji, form ich przekazania, a także źródła ich pochodzenia. Informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zwanych dalej „Informacjami Poufnymi” kontrahentowi nie wolno gromadzić, rozpowszechniać, kopiować ani ujawniać osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody JK. Informacje poufne mogą być wykorzystywane jedynie w interesie JK i wyłącznie w celach niezbędnych do wykonania wynikających z umowy obowiązków kontrahenta.
 2. Kontrahent zobowiązany jest dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby wykorzystywane przez niego środki łączności gwarantowały zabezpieczenie Informacji Poufnych przed dostępem osób nieupoważnionych. Przechowywanie  Informacji Poufnych na nośnikach materialnych winno następować w sposób uniemożliwiający dostęp do tych informacji osobom nieupoważnionym.
 3. Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego informowania JK o wszelkich okolicznościach uniemożliwiających lub ograniczających mu możliwość zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy a także o każdym przypadku nieuprawnionego ujawnienia Informacji Poufnych.
 4. Obowiązek zachowania w poufności ujawnionych kontrahentowi informacjinie dotyczy informacji:
  • a)    które są znane albowiem zostały opublikowane lub podane do publicznej wiadomości przez upoważnioną do tego osobę,
  • b)   na których ujawnienie JK wyraził pisemną zgodę,
  • c)    których ujawnienie jest obowiązkiem JK lub kontrahenta wynikającym z przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji/postanowienia uprawnionego organu, przy czym w takim przypadku kontrahent przed przekazaniem Informacji Poufnej osobie uprawnionejdo jej otrzymania zobowiązany jest niezwłocznie poinformować JK o zgłoszeniu mu żądania ujawnienia Informacji Poufnej.

 

VIII.          Ochrona danych osobowych (klauzula informacyjna).

 

 1. Administratorem danych osobowych kontrahentów będących osobami fizycznymi oraz pracowników i współpracowników kontrahentów jest Miłosz Kiedrowski prowadzący w Bysławiu przy ul. Przemysłowej 8 działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy JK Miłosz Kiedrowski.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych JK można nawiązać pod numerem telefonu +48 (52) 334-98-60, wew. 26 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jkazmierski@jk.com.pl
 3. JK przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 4.  JK przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania / prowadzenia działalności, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer NIP.
 5. Podanie przez Kontrahenta danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub innej zawartej z JK umowy.  
 6. JK przetwarzał będzie dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży oraz innych umów cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów JK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.
 7. Dane osobowe nie będą przez JK przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Odbiorcami przetwarzanych przez JK danych osobowych będą:
  • a)    podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym podmioty zapewniające transport towarów, podmioty świadczące usługi płatnicze, pocztowe i kurierskie, podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną itp.;
  • b)   podmioty świadczące JK usługi marketingowe;
  • c)    podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne JK lub wspierające te systemy;
  • d)   podmioty świadczące JK usługi księgowe, prawne, doradcze lub audytowe;
  • e)    organy władzy publicznej lub podmioty wykonujące zadania publiczne
 9. Każda osoba, której dane osobowe są przez JK przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Realizacja praw, o których mowa w pkt 9 jest możliwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres: jkazmierski@jk.com.pl
 11. Prawo żądania usunięcia danych osobowych określonej osoby może być wykonane jedynie w przypadku, gdy dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostałyzebrane oraz nie istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych. Dane nie zostaną także usunięte, jeżeli:
  • a)    ich przetwarzanie jest konieczne dla wypełnienia obowiązków nałożonych na JK  przepisami obowiązującego prawa lub
  • b)   gdy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla ustalania, dochodzeniai egzekwowania przez JK przysługujących mu roszczeń.
 12. Skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych nie jest możliwe, dopóki JK łączy z kontrahentem umowa

IX.          Postanowienia końcowe.

 1. Stosunki umowne łączące JK z kontrahentami podlegają prawu polskiemu niezależnie od miejsca pochodzenia kontrahentów. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy polskiego kodeksu cywilnego.
 3. Spory stron rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby JK.
 4. Stwierdzenie nieważności jakiegokolwiek postanowienia niniejszych OWSnie powoduje nieważności pozostałych postanowień, chyba że strony pisemnie postanowią inaczej.
 5. JK jest uprawniony do zmiany treści OWS. Zmienione OWS wiążą kontrahentaod chwili przesłania mu zmienionej treści OWS i dotyczą tych umów, które strony zawrą po przekazaniu lub udostępnieniu kontrahentowi zmienionej treści OWS.
 6. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia JK o każdorazowej zmianie swojej nazwy, siedziby, formy prawnej prowadzonej działalności i adresu korespondencyjnego.  Uchybienie powyższemu obowiązkowi przez kupującego skutkował będzie uznaniem za skutecznie dręczoną korespondencji przesłanej kupującemu na nieaktualny adres lub na nieaktualne dane.
ul. Przemysłowa 8
89-510 Bysław
woj. kujawsko-pomorskie
(52) 334 99 07
biuro@jk.com.pl